Vedtekter for 

Norsk Forening for Utendørsterapi

Vedtekter


Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 11.05.22 

Norsk forening for utendørsterapi/ Norwegian Association for Outdoor Therapy


  

 • 1 Foreningens navn, hjemsted og stiftelse


 1. Foreningnens navn er: Norsk Forening for Utendørsterapi forkorttet NFUT. 
  På engelsk: Norwegian Association for Outdoor Therapy  
 2. Foreningen baserer seg på et tredelt likestilt kunnskapssyn, bestående av brukers erfaringskunnskap, fagpersoners erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap. 
 3. Foreningen er landsdekkende og samtidig lokalt forankret gjennom konkrete prosjekter og samarbeid. 
 4. Foreningen ble stiftet 11.05.22 


 • 2 Foreningens formål


 1. Foreningen er frivillig og almennyttig med formål å 
 2. Utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, Norden og internasjonalt gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. 
 3. Fremme forståelsen av elementer i utendørsterapi som i følge forskning og praksiserfaring virker positivt på individuell helse og velvære, samt folkehelse. 
 4. Fremme forskning og kunnskapsdeling om utendørsterapi i en norsk kontekst 
 5. Støtte utbredelsen av utendørsterapi innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. 
 6. Etablere et bredt tverrfaglig samarbeid innen utendørsterapi og bidra til kompetanseutvikling for interesserte, enkeltpersoner og organisasjoner. 
 7. Foreningen skal være et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen utendørsterapi.  
 8.  
 9. Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte  opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål. t m Aktiviteten skal oppleves som meningsfull og engasjerende for deltaker(e) og kan vektlegge både økologiske, fysiologiske  og psykososiale prosesser. 

 

 • 3 Tilknytning til andre nettverk og organisasjoner


 1. Foreningen er tilknyttet 
  1. Nordic Outdoor Therapy Network 
  2. Adventure Therapy Europe 
  3. International Adventure Therapy 
 2. Foreningen kan melde seg inn i andre relevante nettverk, hvis dette er i overensstemmelse med foreningens formål. Hvis foreningen skal melde seg inn i andre nettverk skal dette vedtas av styret. 
 3. Foreningen for utendørsterapi er en non-profit forening. Det er ikke tillat for  medlemmer eller organisasjoner tilknyttet foreningen å bruke foreningen eller dens artefakter i kommersiell virksomhet. 


 • 4 Medlemmer av foreningen


 1. Både organisasjoner og enkeltpersoner over 16 år, som støtter foreningens formål, kan søke medlemskap. Et medlemskap er gyldig fra den dag medlemskap er godkjent og kontingenten er betalt. Medlemskap gir stemmerett ved årsmøtet og andre fordeler som fastsettes av styret.  
 2. Nye medlemmer søker seg inn via foreningens hjemmeside og forplikter ved innmeldelse til å  overholde foreningens vedtekter og øvrige bestemmelser. 
 3. For å inneha gyldig medlemskap i foreningen må kontingenten være innbetalt innen forfall 
 4. Utmeldelse skal skje skriftlig til styret via e-post. 
 5. Foreningen er basert på et frivillig samarbeidsfellesskap båret av det enkelte medlems engasjement og kunnskap. 
 6. Alle medlemmer, og inmeldte organisasjoner, som deltar på årsmøtet har én stemme hver.  

 

 • 5 Ekslusjon


 1. Styret  kan ved simpelt flertall ekskludere medlemmer og organisasjoner på bakgrunn av aktiviteter som kan skade foreningens formål og interesser. 
 2. Medlem eller organisasjon som blir ekskludert har rett til å få beslutningen anket på førskommede årsmøte. 


 • 6 Kontingent


 1. Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte fastsetter kontingentens størrelse etter anbefaling fra styret. 
 2. Kontingentens størrelse skal fremkomme på foreningens nettside. 
 3. Endringer i kontingentens størrelse har virkning fra førstkommende forfallsdato det etterfølgende år. 
 4. Kontingenten følger kalenderåret og den årlige kontingenten faller til betaling senest 1. februar inneværende år. 
 5. Manglende betaling av kontingent medfører utmeldelse 
 6. Ved utmeldelse tilbakebetales ikke resterende kontingent da utmeldelse kun kan skje ved utgangen av en preiode det er betalt for. 


 • 7 Årsmøte


 1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. 
 2. Årsmøte skal arrangeres innen utgangen av 1. kvartal. 
 3. Innkallese til årsmøte 
  1. Årsmøte skal innkalles skriftlig (elektronisk) senest 14 kalenderdager før generalforsamlingen skal avholdes.  
  2. Den annonseres på foreningens hjemmeside.  
  3. Innkallelsen skal inneholde styrets forslag til dagsorden.  
 4. Dagsorden skal minimum inneholde følgende punkter: 
  1. Velkommen ved styret. 
  2. Godkjenning av stemmeberettigede. 
  3. Godkjenning av innkalling. 
  4. Godkenning av saksliste. 
  5. Konstituering 
   1. Valg av dirigent. 
   2. Valg av referent 
   3. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll  
   4. Valg av revisor. 
  6. Behandle årsberetning. 
  7. Behandle regnskap. 
  8. Innkomne forslag. 
  9. Behandling av budsjett. 
  10. Valg. 
  11. Eventuelt. 
 5. Alle stemmeberettigede medlemmer jf.§ 4. er berettiget til å legge frem forslag til drøftelse på årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal fremsettes skriftlig til styret senes syv kalenderdager før generalforsamlingen. 
 6. Endelig dagsorden for årsmøtet sendes ut av styret senest 5 dager før årsmøtet. 
 7. Beslutninger på årsmøtet treffes av de fremmøtte, stemmeberettigede ved simpelt flertall, og årsmøtet er således beslutningsdyktig uansett hvor mange medlemmer som er til stede. Er stemmeantallet likt, vil styreformannens stemme telle dobbelt. Avstemming kan gjøres ved håndsopprekning eller hvis det er flere medlemmer som ønsker det – skriftlig. 
 8. Et ordinært medlem av styret kan ha fullmakt fra opp til to andre meldemmer av foreningen til å avgi stemme for disse. 
 9. Vedtak om vedteksendringer krever minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer for å stemme for forslaget. 
 10. Vedtak om følgende forslag 
  1. Ta opp lån. 
  2. Oppløsning av foreningen.
  3. Krever at minst 2/3 av foreningens medlemmer er tilstede og at minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Er det mindre enn 2/3 medlemmer tilstede, og 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for forslaget, kan det innkalles til en ekstraordinær generalforsamling,hvor forslaget kan besluttes av 2/3  av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer 
 11. Referenten fører referat over valg og beslutninger. Referatet godkjennes og underskrives av 2 medlemmer som er valgt for å signere protokollen senest 14 dager etter årsmøtet. Referatet skal deretter gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside. 


 • 8 Ekstraordinært årsmøte


 1. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner anledning, eller ved skriftlig henvendelse fra minst 51% av  foreningens medlemmer. 
 2. Det kan tas opp andre punkter på dagsorden på det ekstraordinære årsmøtet, enn de saker som er bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet. 
 3. Stemmeprosedyren er som ved et ordinært årsmøte. Jf. §7.10 


 • 9  Styret


 1. Styret velges på årsmøtet og består av 5 styremedlemmer og 2 vara. Styret har følgende sammensetning 
  1. Styreformann 
  2. Nestformann 
  3. Sekretær 
  4. Kasserer 
  5. Styremedlem 
  6. 2 vara 
 2. Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet og senest på det første styremøtet. 
 3. Valgperioden er på 2 år. Styreformannen velges i partallsår og nestformann og kasserer velges i oddetallsår. 1 styremedlem og 1 vara velges hvert år. 
 4. Hvis et styremedlem trekker seg i valgperioden, så tar en vara over medlemmets plass og styret omkonstituerer seg. På førstkommede årsmøte suppleres styret. 
 5. Vara har oppmøterett på styremøter, men har ikke stemmerett. 
 6. Foreningens styre har myndighet til å utforme foreningens forretningsorden og øvrige regler for det frivillige arbeidet i foreningen. Gjeldende regler skal til enhver tid være tilgjengelige på foreningens hjemmeside. 


 • 10 Kandidater og valg til styret


 1. En egen valgkomite skal innstille egnede kandidater. 
  Valgkomiteen skal forsøke å finne medlemmer til styret som representerer et utvalg av foreningens medlemmer, i tillegg til å fortrinnsvis sikre en god geografisk spredning. 
 2. Medlemmer som ønsker å stille til valg i styret skal henvende seg til valgkomiteen i forkant av årsmøtet. 
 3. Hvem som stiller til valg fremkommer av dagsorden. 
 4. Til styret velges de medlemmer som stiller til valg og har flest stemmer. 


 • 11 Økonomi


 1. Inntekter skal brukes til å drive foreningen og møte foreningens formål. 
 2. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret og går fra 1. januar-31. desember. 
 3. Kassereren utabeider regnskap og budsjett som styret innstiller til vedtak på årsmøtet 
 4. Det ferdig utarbeidede årsregnskapet skal være forelagt revisor slik at det kan utsendes sammen med dagsorden til det ordinære årsmøtet. 
 5. Regnskapet skal være underskrevet av den som har utarbeidet det samt alle styrets medlemmer. Styret skal stå solidarisk for regnskapets riktighet. Hvis det benyttes revisor skal også denne underskrive regnskapet. 
 6. Siste godkjente regnskap skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside. 
 7. Kasserer har ansvar for foreningens konto og løpende bokføring. 
 8. Kasserer kan foreta utbetaling opp til kroner 5000,- uten godkjenning fra styret. Alle beløp over dette skal godkjennes av styreleder og ett styremedlem før utbetaling.  
 9. Foreningen benytter kasserer og intern revisjon av to utnevnte medlemmer inntil omsetningen i foreningen passerer kroner 200 000,- innenfor ett regnskapsår§ 12 Styremøter 


 • 12 Styremøter


 1. Styret skal gjennomføre mellom 4 og 6 årlige møter. Datoer for disse fastlegges for 1 år om gangen umiddelbart etter årsmøtet, senest på det første styremøtet. 
 2. Innkalling til styremøte med saksliste skal sendes ut til styremedlemmene senest 14 dager før styremøtet. Referat gjøres tilgjengelig for medlemmer etter hvert styremøte. 


 • 13 Tegningsrett, heftelser og habilitet


 1. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fra årsmøtet 
 2. Styret skal gi styreleder de fullmakter som er nødvendige for å utføre sitt verv. 
 3. Foreningens styre og medlemmer hefter ikke personlig for de forpliktelser som ligger på foreningen. 
 4. Hvis styret handler grovt uansvarlig eller uaktsomt, kan styremedlemmer bli gjort juridisk og økonomisk ansvarlig for de forhold det gjelder. 
 5. Hvis ikke annet avtales i styret. 
 6. Ved representasjon i internasjonale samarbeidsorganisasjoner representeres foreningen av styreleder, eller den person styret har gitt mandat til å representere foreningen. 
 7. Deltagelse i internasjonale nettverk vedtas av styret 
 8. Kontakt med media skal håndteres av styreleder. 
 9. Et styremedlem er inhabil når en beslutning vedrører vedkommende selv eller dens nærmeste familie økonomisk eller personlig. 
 10. Hvis et styremeldem er inhabil kan ikke personen være med på beslutninger i den aktuelle sak. 


 • 14 Vedtektsendringer
 1. Se § 7.9  


 • 15 Oppløsning


 1. Oppløsning av foreningen kan kun behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.  
 2. Se § 7.10b.