Vedtekter for 

Norsk Forening for Utendørsterapi


Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet 11.05.22

Norsk forening for utendørsterapi/ Norwegian Association for Outdoor Therapy


 •  1 Foreningens navn, hjemsted og stiftelse


 1. Foreningens navn er: Norsk Forening for Utendørsterapi forkortet
  NFUT.
  På engelsk: Norwegian Association for Outdoor Therapy
 2. Foreningen baserer seg på et tredelt likestilt kunnskapssyn, bestående
  av brukers erfaringskunnskap, fagpersoners erfaringskunnskap og
  forskningsbasert kunnskap.
 3. Foreningen er landsdekkende og samtidig lokalt forankret gjennom
  konkrete prosjekter og samarbeid.
 4. Foreningen ble stiftet 11.05.22


 • 2 Foreningens formål


 1. Foreningen er frivillig og allmennyttig med formål å:
 2. Utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, Norden og internasjonalt
  gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert
  kunnskap.
 3. Fremme forståelsen av elementer i utendørsterapi som ifølge forskning
  og praksiserfaring virker positivt på individuell helse og velvære, samt
  folkehelse.
 4. Fremme forskning og kunnskapsdeling om utendørsterapi i en norsk
  kontekst
 5. Støtte utbredelsen av utendørsterapi innen selvhjelp, helsefremming,
  behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne.
 6. Etablere et bredt tverrfaglig samarbeid innen utendørsterapi og bidra til
  kompetanseutvikling for interesserte, enkeltpersoner og
  organisasjoner.
 7. Foreningen skal være et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ
  innen utendørsterapi.
 8. 9. Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av
  friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra
  nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål. t m
  Aktiviteten skal oppleves som meningsfull og engasjerende for deltaker(e) og kan vektlegge både økologiske, fysiologiske og psykososiale prosesser.


 • 3 Tilknytning til andre nettverk og organisasjoner


 1. Foreningen er tilknyttet
  1. Nordic Outdoor Therapy Network
  2.  Adventure Therapy Europe
  3.  International Adventure Therapy
 2. Foreningen kan melde seg inn i andre relevante nettverk, hvis dette er i
  overensstemmelse med foreningens formål. Hvis foreningen skal
  melde seg inn i andre nettverk skal dette vedtas av styret.
 3. Foreningen for utendørsterapi er en non-profit forening. Det er ikke tillat
  for medlemmer eller organisasjoner tilknyttet foreningen å bruke
  foreningen eller dens artefakter i kommersiell virksomhet.


 • 4 Medlemmer av foreningen


 1. Både organisasjoner og enkeltpersoner over 16 år, som støtter
  foreningens formål, kan søke medlemskap. Et medlemskap er gyldig
  fra den dag medlemskap er godkjent og kontingenten er betalt.
  Medlemskap gir stemmerett ved årsmøtet og andre fordeler som
  fastsettes av styret.
 2. Nye medlemmer søker seg inn via foreningens hjemmeside og
  forplikter ved innmeldelse til åoverholde foreningens vedtekter og
  øvrige bestemmelser.
 3. For å inneha gyldig medlemskap i foreningen må kontingenten være
  innbetalt innen forfall
 4. Utmeldelse skal skje skriftlig til styret via e-post.
 5. Foreningen er basert på et frivillig samarbeidsfellesskap båret av det
  enkelte medlems engasjement og kunnskap.
 6. Alle medlemmer, og innmeldte organisasjoner, som deltar på årsmøtet
  har én stemme hver.


 • 5 Eksklusjon


 1. Styretkan ved simpelt flertall ekskludere medlemmer og
  organisasjoner på bakgrunn av aktiviteter som kan skade foreningens
  formål og interesser.
 2. Medlem eller organisasjon som blir ekskludert har rett til å få
  beslutningen anket på førstkommende årsmøte.


 • 6 Kontingent


 1. Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte fastsetter kontingentens
  størrelse etter anbefaling fra styret.
 2. Kontingentens størrelse skal fremkomme på foreningens nettside.
 3. Endringer i kontingentens størrelse har virkning fra førstkommende
  forfallsdato det etterfølgende år.
 4. Kontingenten følger kalenderåret og den årlige kontingenten faller til
  betaling senest 1. februar inneværende år.
 5. Manglende betaling av kontingent medfører utmeldelse
 6. Ved utmeldelse tilbakebetales ikke resterende kontingent da
  utmeldelse kun kan skje ved utgangen av en periode det er betalt for.


 • 7 Årsmøte


 1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
 2. Årsmøte skal arrangeres innen utgangen av 1. kvartal.
 3. Innkallelse til årsmøte
  1. Årsmøte skal innkalles skriftlig (elektronisk) senest 14kalenderdager før generalforsamlingen skal avholdes.
  2. Den annonseres på foreningens hjemmeside.
  3. Innkallelsen skal inneholde styrets forslag til dagsorden.
 4. Dagsorden skal minimum inneholde følgende punkter:
  1. Velkommen ved styret.
  2. Godkjenning av stemmeberettigede.
  3. Godkjenning av innkalling.
  4. Godkjenning av saksliste.
  5. Konstituering.
   1. Valg av dirigent.
   2. Valg av referent
   3. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
   4. Valg av revisor.
   5. Behandle årsberetning.
   6. Behandle regnskap.
   7. Innkomne forslag.
   8. Behandling av budsjett.
   9. Valg.
   10. Eventuelt.
 5. Alle stemmeberettigede medlemmer jf.§ 4. er berettiget til å legge frem
  forslag til drøftelse på årsmøtet. Forslag som skal behandles på
  årsmøtet skal fremsettes skriftlig til styret senes syv kalenderdager før
  generalforsamlingen.
 6. Endelig dagsorden for årsmøtet sendes ut av styret senest 5 dager før
  årsmøtet.
 7. Beslutninger på årsmøtet treffes av de fremmøtte, stemmeberettigede
  ved simpelt flertall, og årsmøtet er derfor beslutningsdyktig uansett
  hvor mange medlemmer som er til stede.Er stemmeantallet likt, vil
  styreformannens stemme telle dobbelt. Avstemming kan gjøres ved
  håndsopprekning eller hvis det er flere medlemmer som ønsker det –
  skriftlig.
 8. Et ordinært medlem av styret kan ha fullmakt fra opptil to andre
  medlemmer av foreningen til å avgi stemme for disse.
 9. Vedtak om vedtektsendringer krever minst 2/3 av de fremmøtte
  stemmeberettigede medlemmer for å stemme for forslaget.
 10. Vedtak om følgende forslag
  1. Ta opp lån.
  2. Oppløsning av foreningen.
  3. Krever at minst 2/3 av foreningens medlemmer er til
   stede og at minst 2/3 av de fremmøtte
   stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Er
   det mindre enn 2/3 medlemmer til stede, og 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for forslaget, kandet innkalles til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan besluttes av 2/3av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer
 11. Referenten fører referat over valg og beslutninger. Referatet
  godkjennes og underskrives av 2 medlemmer som er valgt for å
  signere protokollen senest 14 dager etter årsmøtet. Referatet skal
  deretter gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside.


 • 8 Ekstraordinært årsmøte


 • Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel når
  styret finner anledning, eller ved skriftlig henvendelse fra minst 51%
  avforeningens medlemmer.
 • Det kan tas opp andre punkter på dagsorden på det ekstraordinære
  årsmøtet, enn de saker som er bakgrunnen for det ekstraordinære
  årsmøtet.
 • Stemmeprosedyren er som ved et ordinært årsmøte. Jf. §7.10


 • 9 Styret


 1. Styret velges på årsmøtet og består av 5 styremedlemmer og 2 vara.
  Styret har følgende sammensetning
   1. Styreformann
   2. Nestformann
   3. Sekretær
   4. Kasserer
   5. Styremedlem
   6. 2 vara
 2. Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet og senest på
  det første styremøtet.
 3. Valgperioden er på 2 år. Styreformannen velges i partallsår og
  nestformann og kasserer velges i oddetallsår. 1 styremedlem og 1 vara
  velges hvert år.
 4. Hvis et styremedlem trekker seg i valgperioden, så tar en vara over
  medlemmets plass og styret konstituerer seg på nytt. På
  førstkommende årsmøte suppleres styret.
 5. Vara har oppmøterett på styremøter, men har ikke stemmerett.
 6. Foreningens styre har myndighet til å utforme foreningens
  forretningsorden og øvrige regler for det frivillige arbeidet i foreningen.
  Gjeldende regler skal til enhver tid være tilgjengelige på foreningens
  hjemmeside.


 • 10 Kandidater og valg til styret


 1. 1. En egen valgkomite skal innstille egnede kandidater.
  Valgkomiteen skal forsøke å finne medlemmer til styret som
  representerer et utvalg av foreningens medlemmer, i tillegg til å
  fortrinnsvis sikre en god geografisk spredning.
 2. Medlemmer som ønsker å stille til valg i styret skal henvende seg til
  valgkomiteen i forkant av årsmøtet.
 3. Hvem som stiller til valg, kommer frem av dagsorden.
 4. Til styret velges de medlemmer som stiller til valg og har flest
  stemmer.


 • 11 Økonomi


 1. Inntekter skal brukes til å drive foreningen og møte foreningens formål.
 2. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret og går fra 1. januar-31.
  desember.
 3. Kassereren utarbeider regnskap og budsjett som styret innstiller til
  vedtak på årsmøtet
 4. Det ferdig utarbeidede årsregnskapet skal være forelagt revisor slik at
  det kan utsendes sammen med dagsorden til det ordinære årsmøtet.
 5. Regnskapet skal være underskrevet av den som har utarbeidet det
  samt alle styrets medlemmer. Styret skal stå solidarisk for regnskapets
  riktighet. Hvis det benyttes revisor, skal også denne underskrive
  regnskapet.
 6. Siste godkjente regnskap skal være tilgjengelig for foreningens
  medlemmer på foreningens hjemmeside.
 7. Kasserer har ansvar for foreningens konto og løpende bokføring.
 8. Kasserer kan foreta utbetaling opp til kroner 5000,- uten godkjenning
  fra styret. Alle beløp over dette skal godkjennes av styreleder og ett
  styremedlem før utbetaling.
 9. Foreningen benytter kasserer og intern revisjon av to utnevnte
  medlemmer inntil omsetningen i foreningen passerer kroner 200000,-
  innenfor ett regnskapsår§ 12 Styremøter


 • 12 Styremøter


 1. Styret skal gjennomføre mellom 4 og 6 årlige møter. Datoer for disse
  fastlegges for 1 år om gangen umiddelbart etter årsmøtet, senest på
  det første styremøtet.
 2. Innkalling til styremøte med saksliste skal sendes ut til
  styremedlemmene senest 14 dager før styremøtet. Referat gjøres
  tilgjengelig for medlemmer etter hvert styremøte.


 • 13 Tegningsrett, heftelser og habilitet


 1. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige
  administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av
  vedtak fra årsmøtet
 2. Styret skal gi styreleder de fullmakter som er nødvendige for å utføre
  sitt verv.
 3. Foreningens styre og medlemmer hefter ikke personlig for de
  forpliktelser som ligger på foreningen.
 4. Hvis styret handler grovt uansvarlig eller uaktsomt, kan
  styremedlemmer bli gjort juridisk og økonomisk ansvarlig for de forhold
  det gjelder.
 5. Hvis ikke annet avtales i styret.
 6. Ved representasjon i internasjonale samarbeidsorganisasjoner
  representeres foreningen av styreleder, eller den person styret har gitt
  mandat til å representere foreningen.
 7. Deltagelse i internasjonale nettverk vedtas av styret
 8. Kontakt med media skal håndteres av styreleder.
 9. Et styremedlem er inhabil når en beslutning vedrører vedkommende
  selv eller dens nærmeste familie økonomisk eller personlig.
 10. Hvis et styremedlem er inhabil kan ikke personen være med på
  beslutninger i den aktuelle sak.


 • 14 Vedtektsendringer


 1. Se § 7.9


 • 15 Oppløsning


 1. Oppløsning av foreningen kan kun behandles på ordinært eller