Kontakt2024-06-14T09:50:42+00:00

Kontakt oss

Kontakt oss

Send oss en melding, så svarer vi ved første anledning.

Styret

Det ble etablert et interimstyre bestående av fem personer i forbindelse med opprettelsen av NFUT i 2022. Interimstyret har utarbeidet vedtekter og etablert en rotasjonsordning for Campkonferansen som nå er tilknyttet NFUT. Styret har også i fellesskap med sentrale fagpersoner innen feltet og med bistand fra Digital Sør stått for utarbeidelsen av denne nettsiden, som skal fungere som en felles kunnskapsplattform for fagfeltet, som vi fremover i fellesskap skal bidra med å fylle med relevant innhold.

Første offisielle valg gjennomføres på Campkonferansen i august 2024, mens normalt sett velges styret på årsmøtet innen første kvartal av året. Styret skal bestå av 5 styremedlemmer (styreformann, nestformann, sekretær, kasserer og styremedlem), i tillegg til 2 vara, men det er foreslått å utvide styret til å bestå av 7 personer heretter. Valgperioden er på 2 år. Grunnet valg knyttet til årsmøte i august 2024, legges neste valg til årsmøtet i første kvartal av 2026 slik at vi sikrer kontinuitet i styret.

Nåværende medlemmer av det opprinnelige interimstyret består av:

Trond Asmussen
Styreformann

Trond er utdannet sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse, veiledningspedagogikk, kognitiv terapi og en internasjonal mastergrad i «Knowledge Management” fra Copenhagen Business School. Han har i flere år forelest i personalledelse ved Handelshøyskoler og har arbeidserfaring fra både kommune og spesialisthelsetjeneste som sykepleier, leder og OU-rådgiver. Trond jobber nå som faglig rådgiver for Rask psykisk helsehjelp i NAPHA, i tillegg til utviklingsarbeid innen temaet utendørsterapi og Brukerplan.

Sammen med KORUS Midt, KBT og Medvandrerne er Trond engasjert i «Nettverk for Utendørsterapi» i Midt-Norge. I nært samarbeid med KORUS, frivillige organisasjoner og friluftsorganisasjoner jobber Trond på nasjonalt plan for å fremme utendørsterapi og naturbasert terapeutisk arbeid i Norge.

Carina Ribe Fernee
Nestformann

Carina jobber som seniorforsker og friluftsterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Hun har en bistilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, hvor hun er emneansvarlig for videreutdanningen «Naturbasert terapeutisk arbeid».

Carina har representert Norge i Adventure Therapy International Committee i årene 2015-18, før hun gikk inn i ATICs lederteam i årene 2018-22, frem mot å arrangere verdenskonferansen 9IATC/3GATE i Norge i 2022. Carina var også involvert i opprettelsen av Nordic Outdoor Therapy Network (NOTN) i 2016 og senest nå NFUT i 2022. Carina har sammen med kollegaer forfattet læreboken «Utendørsterapi – En introduksjon» og er involvert i flere samarbeidsprosjekter innen friluftsterapi og naturbasert helsefremming.

Raymond Tollefsen
Styremedlem

Raymond var med på å etablere Stiftelsen Veien Ut i årene 2013- 18. Han jobber i dag som brukerspesialist ved Avdeling Rus- og Avhengighetsbehandling (ARA) i Drammen ved Vestre Viken HF.

Han er fagansvarlig og prosjektleder i Stiftelsen Medvandrerne, styremedlem i Stiftelsen Norsk Selvjelpsforum og samarbeider med blant andre NAPHA, KBT, DNT og Kulturnettverket Innlandet om å tilby kurs i utendørsterapi i regi av KORUS.

Leif Roar Kalleberg
Styremedlem

Leif Roar jobber som avdelingsleder for Energiverket i Kristiansand kommune. Energiverket er et lavterskel arbeids-, aktivitets- og studietilbud til innbyggere med utfordringer i forhold til rus og psykisk helse, hvor friluftsliv og naturbasert oppfølging er en viktig del av tilbudet.

Leif Roar har vært norsk representant i Adventure Therapy International Committee (ATIC) i perioden 2018- 25 og har arrangert Campkonferansen i årene 2017- 2023 og verdenskonferansen (9IATC/3GATE) i 2022. Leif Roar har engasjert seg i opprettelsen av NFUT fordi han tror at vi som jobber med friluftsterapi og naturbasert oppfølging står sterkere når vi er samlet. Sammen kan vi få til utvikling og påvirke beslutningstakere.

Ofte stilte spørsmål

Her kan det være at du finner svar på noen av spørsmålene du har om utendørsterapi eller Norsk Forening for Utendørsterapi

Hva er utendørsterapi?2024-06-05T13:08:56+00:00

Utendørsterapi er en samlebetegnelse for naturbasert helsearbeid. Med utendørsterapi forstår vi målrettet og tilrettelagt anvendelse av friluftslivs- og erfaringsbaserte opplevelser som foregår i alt fra nærnatur til villmark med terapeutisk og helsefremmende formål. Aktiviteten skal oppleves som meningsfull og engasjerende for deltaker(e) og kan vektlegge både økologiske, fysiologiske og psykososiale prosesser.

Hvem driver med utendørsterapi i Norge?2024-06-05T13:14:04+00:00

Utendørsterapi er et fagfelt i vekst her til lands, hvor både offentlige, idéelle og private aktører tilbyr naturbaserte aktiviteter innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. NFUTS formål er å utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, blant annet gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig somm foreningen skal fungere som et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen fagfeltet. På utendørsterapikartet samler vi en fortløpende oversikt over utendørsterapiaktører fordelt på fem regioner i Norge: nord, midt, vest, øst og sør.

Hva er fordelene med å være medlem i NFUT?2024-06-05T13:12:50+00:00

Medlemskap gir blant annet stemmerett ved årsmøtet og andre fordeler som fastsettes av styret, for eksempel rabattert deltakelse på den årlige Campkonferansen. Som medlem i NFUT kan din virksomhet bli en del av utendørsterapikartet hvor arbeidet ditt gjøres kjent for andre. Du blir en del av et større ideelt samarbeidsfellesskap innen utendørsterapi og du kan også søke om mulighet for å danne et selvstendig lokallag underlagt NFUT der hvor du holder til. Samtidig bidrar du gjennom din kontingent til å opprettholde NFUTs virke.

Gå til medlemssiden

Hva koster et medlemskap i NFUT?2024-06-05T13:10:06+00:00

Årlig ordinært medlemskap i NFUT koster kroner 300,- for enkeltpersoner og kroner 600,- for organisasjoner. Studenter, uføre og ikke-arbeidsaktive betaler kroner 150,- for medlemskap.

Bli medlem

Hvem kan bli medlem i NFUT?2024-06-05T13:10:29+00:00

Både organisasjoner og personer over 16 år, som støtter foreningens formål, kan søke medlemskap i NFUT. Et medlemskap er gyldig fra den dagen medlemskapet er godkjent og kontingenten er betalt. Du melder deg inn via hjemmesiden. Ved innmelding forplikter medlemmer seg til å overholde foreningens vedtekter og øvrige bestemmelser. Utmeldelse skjer skriftlig til styret via e-post. Foreningen er basert på et frivillig samarbeidsfellesskap båret av det enkeltes medlems engasjement og kunnskap. Alle medlemmer og innmeldte organisasjoner har en stemme hver ved deltakelse på årsmøtet.

Bli medlem

Hva er Campkonferansen?2024-06-05T13:11:18+00:00

Campkonferansen er det årlige treffpunktet innen fagfeltet natur og psykisk helse i Norge, hvor NFUT i samarbeid med lokale aktører arrangerer konferansen fra år til år. Frem til og med 2023 ble Campkonferansen avholdt på Bragdøya i skjærgården utenfor Kristiansand, men fra og med 2024 forflyttes konferansen rundt omkring i Norge. Campkonferansen er en glimrende arenda for å hente inspirasjon, ny kunnskap, dele av dine erfaringer, samt bygge nettverk. Du finner et arkiv over tidligere konferanser, verdigrunnlaget for Campkonferansen og forestående lokasjon i hovedmenyen. Håper vi ser deg på neste Campkonferansen!

Gå til Campkonferansen

Hvor kan jeg lære mer om utendørsterapi?2024-06-05T13:08:35+00:00

Flere kursrekker og utdanningsløp er allerede etablert eller under utvikling som skal fremme kompetanse innen utendørsterapi, naturbasert terapeutisk arbeid og friluftsliv/rehabilitering. På denne nettsiden tilstreber vi å opprettholde en samlet kunnskapsplattform hvor vi gir en oversikt over pågående prosjekter, kurs, utdanninger og et felles arkiv over publikasjoner (bøker, vitenskapelige artikler, studentoppgaver og praksisveiledere). Vennligst benytt tilgjengelige skjemaer på nettsiden for å melde inn nye bidrag.

Hvem driver med utendørsterapi i Norge?2024-06-05T13:11:58+00:00

Utendørsterapi er et fagfelt i vekst her til lands, hvor både offentlige, idéelle og private aktører tilbyr naturbaserte aktiviteter innen selvhjelp, helsefremming, behandling og rehabilitering for barn, unge og voksne. NFUTS formål er å utvide kjennskapen til utendørsterapi i Norge, blant annet gjennom innsamling og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig somm foreningen skal fungere som et samarbeidsfellesskap og rådgivende organ innen fagfeltet. På utendørsterapikartet samler vi en fortløpende oversikt over utendørsterapiaktører fordelt på fem regioner i Norge: nord, midt, vest, øst og sør.

Gå til utendørsterapi kartet

Hvordan kan jeg engasjere meg i NFUT?2024-06-05T13:13:39+00:00

Det er mange måter du kan engasjere deg på via NFUT. Du kan bidra med å melde inn pågående prosjekter, kurs, utdanninger og nye publikasjoner i Norge slik at disse gjøres kjent for resten av fagfeltet. Du kan engasjere deg ved å delta og avgi din stemme på årsmøtet. Ved å delta på den årlige Campkonferansen får du møte andre aktive medlemmer i NFUT og bidra til å bygge nettverk innenfor fagfeltet her til lands. NFUT er delt inn i fem regioner og innenfor hver region er det mulig å etablere en videre struktur gjennom opprettelse av lokallag. Se til NFUTs vedtekter for foreløpige rammer for disse, samt retningslinjer for lokallag når disse foreligger.

Les mer om oss

    Gå til toppen