Verdigrunnlag

Campkonferansen

Verdigrunnlag

Campkonferansen

Verdigrunnlag for Campkonferansen

Idéen om en utendørs fagkonferanse med fokus på sammenhengen mellom psykisk helse og natur, ble unnfanget på en flytur. I 2016 deltok nemlig Energiverket ved Kristiansand kommune på en konferanse i vakre Stokmarknes, der hele programmet foregikk innendørs. På hjemreisen oppstod samtaletemaet: «Hva med å ha en konferanse utendørs der deltagerne bor i telt og tilbringer tid sammen i naturen?» Den første spiren til Campkonferansen på Bragdøya var sådd.

Tre år (2017, 2018 og 2023) har Kristiansand kommune, Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF, Kirkens Bymisjon og DNT Sør, i samarbeid med NAPHA, arrangert en Campkonferanse der alle deltagerne camper sammen på Bragdøya. Konferansen består av felles foredrag, praktiske workshops, sosiale aktiviteter og nettverksbygging, hvor mest mulig foregår ute.

Campkonferansens fundament er å samle folk for å dele kunnskap og ferdigheter, og bygge relasjoner gjennom felles måltider og aktiviteter i tett kontakt med naturen. Nå er ansvaret for Campkonferansen sendt videre, i form av en vandrestav (eller rettere sagt en snøplugg). Vi som sammen har arrangert Campkonferansen frem til nå, har derfor utarbeidet ett verdigrunnlag som vi ønsker skal være fundamentet for nye arrangører av Campkonferansen i årene fremover.

Verdigrunnlaget består av 6 verdier som vi ønsker skal videreføres med «vandrepluggen».

Vi utdyper verdiene nærmere i fortsettelsen.

Fellesskap

Gode sosiale rammer og felles aktiviteter har vært viktig for å skape en arena der man kan være seg selv og raskt bli inkludert i fellesskapet om man reiser alene til konferansen. Vi camper sammen, deler opplevelser og måltider, og står sammen om å skape et inspirerende fellesskap disse dagene.

Vertskapsrollen og frivillige (se eget punkt) er viktig for å lykkes med dette fra første stund. Arrangørene har eksempelvis stått på brygga og tatt imot campdeltagerne, vært synlige i løpet av konferansen (vester e.l.) og et viktig prinsipp er at alle deltar på lik linje.

Aktiviteter som bidrar til å skape samhold og fellesskap, er eksempelvis innledende bli-kjent-øvelser, morgenaktiviteter (f.eks. bading, løpetur og yoga), kveldsaktiviteter (felles måltider ute, f.eks. grilling, bryggedans og konsert) og workshopene. Sistnevnte har vært varierte og favnet alt fra opplæring i basisferdigheter (f.eks. matlaging i kokegrop, bålkurs og våtkort) til presentasjoner fra praksisfeltet.

Frivillighet

Campkonferansen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten frivillige. På Bragdøya har deltagere og ansatte fra arrangørene fått mulighet til å være frivillige og dermed også fått delta på konferansen. Oppgaver for de frivillige har vært: (a) sosial-/vertskapsfunksjon, (b) bidra med workshops og morgenaktiviteter, (c) bidratt til rengjøring, rydding, praktiske oppgaver og administrasjon underveis.

De frivillige har vært samlet og planlagt struktur og oppgaver på forhånd. Vi har også valgt å samles kvelden før konferansen braker løs for en siste gjennomgang og et felles måltid, etter å ha brukt dagen på å rigge alt klart. Vi har også møttes til en felles evaluering i etterkant av konferansen.

Miljø/bærekraft

Vi har hatt fokus på å arrangere en bærekraftig og naturvennlig konferanse. Vi startet prosessen med å få Campkonferansen sertifisert som Miljøfyrtårn, men Kristiansand kommune har ikke hatt kapasitet til å fullføre dette. Vi har likevel gjennomført følgende tiltak:

  • Sortert søppel (skilt mellom bio- og matavfall). Samt delt ut søppelposer/hansker til de som vil plukke underveis.
  • Tilstrebet sporløs ferdsel.
  • Oppfordret til minst mulig bruk av engangsutstyr. Deltagere kan ta med egen kopp/tursett.
  • Benyttet lokalprodusert mat.

Vi oppfordrer fremtidige arrangører til å fortsette å ha fokus på miljø- og naturvennlig friluftsliv.

Samarbeid

Arrangørene har bestått av offentlige og idéelle organisasjoner, som i utgangspunktet kjente hverandre gjennom samarbeidsrelasjoner. Vi oppfordrer til at et slikt samarbeid fortsatt utgjør fundamentet til Campkonferansen fremover.

Vi har vært ei mangfoldig gruppe med sammensatt faglig og erfaringsmessig kompetanse. Dette samarbeidet har gjort at konferansen er godt forankret lokalt og derfor også har hatt gode ringvirkninger utover konferansen.

Lokal forankring

Vi har vært opptatt av at konferansen skal være et godt sted å være og møtes, også for lokale aktører. I vårt tilfelle har Bragdøya og Kystlaget skapt en god arena for dette. Andre grep vi har tatt for å sikre lokal forankring utover ovennevnte punkt knyttet til samarbeid, har vært:

  • Invitere en lokal politiker til å åpne konferansen.
  • Aktiv bruk av lokal media i forkant og underveis (radio, TV, lokalavis, i tillegg til NAPHA).
  • Lokale leverandører, f.eks. knyttet til mat.

Lavbudsjett

Vi har tilstrebet å holde utgiftene nede, slik at flest mulig har mulighet for å delta. Vi anbefaler følgende grep for fremtidige arrangerer:

  • Søke midler i god tid for å kunne holde deltagerutgiften minimal.
  • Foredragsholdere bidrar uten honorar.
  • Alle har med det de trenger til overnatting (hjelpe med utlån ved behov naturligvis).

Hovedutgiftene med å arrangere Campkonferansen har vært: (a) transport ut til øya, (b) leie av lokaler, og (c) måltider. Resten av arbeidet har vært gjort på dugnad og egeninnsats fra arrangørene og andre bidragsytere.