Foreningen Helse i Fri Luft

Kontaktperson: Inger Marie Kvarum

Helse I Fri Luft er opptatt av å bidra til å synliggjøre hvordan tilstedeværelse i natur og/eller kultur er med på å bedre vår folkehelse og vår opplevde livskvalitet i befolkningen som helhet, men også overfor ulike beslutningstakere (politikere, kommuneadministrasjon m.m). 

Verdisyn:

 • Natur og kultur er livsnødvendig og bidrar til å gi mening og sammenheng i tilværelsen fordi
  • Mennesket er natur og er derfor avhengig av naturen
  • Kultur har gjennom menneskets tidsalder vært avgjørende for overlevelse og opplevelse av sosial og kulturell tilhørighet
 • Menneskets helse må forstås, og ivaretas, i et helhetlig perspektiv
 • Alle mennesker er unike og like verdifulle og fortjener derfor likeverdige tilbud tilpasset deres særegenheter og behov
 • Uavhengig av etnisitet, kulturell bakgrunn, alder, fysisk eller psykisk helsetilstand, vil alle mennesker ha med seg ferdigheter, ressurser og skaperkraft som kan hjelpe dem til å håndtere livet sitt

Etiske prinsipper

 • Helse I Fri Luft ønsker å vektlegge kunnskapsbasert praksis, og ser det som viktig at all pasientrettet aktivitet som utføres evalueres.
 • FNs menneskerettigheter, FNs bærekraftsmål og barnekonvensjonen er naturlige rammer for foreningens virke.
 • Menneskers rett til medbestemmelse, informasjon og til å kunne gi et informert samtykke til det de er med på, er et grunnleggende prinsipp i foreningen. Deltakelse i aktiviteter skal være basert på frivillighet, og skal samtidig være forutsigbart og basert på deltakers individuelle mål.

Foreningen søker samarbeid med andre relevante tjenester, interesse- og brukerorganisasjoner i Salten, men også nasjonalt og internasjonalt.

Les mer her: Helse i Fri Luft — Helse I Fri Luft

Ved å trykke på knappen under finner du et skjema hvor du kan registrere din virksomhet for å bli plassert i utendørsterapikartet.

Flere virksomheter

 • SørAvdeling
  Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
 • SørAvdeling
  Energiverket, Kristiansand kommune
 • ØstAvdeling
  Stiftelsen Medvandrerne

Meld deg inn

Meld deg inn

Du kan melde deg inn i NFUT enten som privatperson eller gjennom din organisasjon